środa, 17 lutego 2010

DLA KSIĄŻEK- ZASADA BEZPIECZŃSTWA/ ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE

Jeśli rozważasz swój udział w Żywej Bibliotece jako książka, przeczytaj następujące informacje. W przypadku pytań możesz pisać na zbgdansk@gmail.com a na pewno odpowiemy na twoje pytania.

- Bezpieczeństwo. Zasada bezpieczeństwa obejmuje: Ustalenie indywidualnego regulaminu wypożyczania książki. Osoba ("książka") sama określa czas swojego "wypożyczenia " oraz jego warunki. Indywidualne regulaminy tworzą część regulaminu ogólnego, czyli zasad obowiązujących wszystkich wypożyczających, książek oraz bibliotekarzy.

Książka może poprosić o obecność asystenta (bibliotekarza) podczas wszystkich, przeprowadzanych rozmów lub zaprosić osobę towarzyszącą.

Książka może być wypożyczona w formie on-line!. Co oznacza, iż w wyznaczonych przez siebie godzinach trwania Żywej Biblioteki dostępna będzie na specjalnym czacie, co umożliwi jej komunikację z wypożyczającym bez konieczności żywego uczestnictwa w akcji.

Przerwanie rozmowy.Książka może zrezygnować z prowadzenia rozmowy z wypożyczającym zawsze wtedy gdy nie czuje się pewna,bezpieczna lub przekonana co do faktycznego celu konwersacji.

Książka może wycofać się w dowolnym momencie.Jeśli z pewnych przyczyn, książka nie ochoty na dalsze uczestnictwo w akcji może się wycofać bez podawania jakichkolwiek przyczyn podjętej przez siebie decyzji.

poniedziałek, 8 lutego 2010

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu „Żywa Biblioteka Gdańsk 2010”

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu „Żywa Biblioteka Gdańsk 2010”
Organizatorzy: Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Agencja Artystyczna Freakpointing.
Podstawowym i niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zobowiązanie się poprzez podpisanie niniejszego oświadczenia do czynnego brania udziału we wszystkich modułach projektu „Żywa Biblioteka Gdańsk 2010” które składają się z :


 • Dwudniowych szkoleń edukacyjnych odbywających się w dniach 6 i 7 marca 2010 roku w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Uczestnictwo w szkoleniu oznacza zobowiązanie się do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez aktywne działanie przy realizacji i organizacji dwudniowych spotkań z „żywymi książkami”, które odbędzie się w dniach 8 i 9 maja 2010 roku.
  Aktywne uczestnictwo przy realizacji projektu oznacza, pracę wolontariacką na korzyść i powodzenie przedsięwzięcia. W praktyce uczestnictwo wiąże się z realizacją ustalonych w porozumieniu z koordynatorem projektu zadań (mogą to być np. odpowiedzialność za utrzymanie kontaktów z danymi książkami aż do zakończenia projektu lub pomoc przy promocji).
 • Udziału w zebraniach grupy projektowej, które odbywać się będą w ustalonych terminach przez koordynatorów i podawanych nie dalej niż na tydzień przed każdym ze spotkań. Od dnia ukończenia szkoleń do dnia odbycia się „Żywej Biblioteki” odbędzie się nie więcej niż 4 zebrania.
 • Zapoznaniu się z kolejną nieformalna metodą edukacyjną czyli działaniem „The Wall” skierowanym przeciwko miejskiej mowie nienawiści oraz udział w akcji wraz z zaproszonymi przez siebie osobami z własnego środowiska (mogą nimi być uczniowie uczestnika, podopieczni lub inne osoby, którym według edukatora przydatna okaże się wiedza o tematyce antydyskryminacyjnej).
 • Udzielenie pomocy (jeśli konieczne) przy promocji i organizacji konkursów związanych bezpośrednio z projektem Żywa Biblioteka Gdański 2010.
 • Bezpośredni, aktywny udział w przygotowaniu i organizacji najważniejszych wydarzeń projektu, czyli w dniach otwarcia Gdańskiej Żywej Biblioteki 8 i 9 maja 2010 roku.
Osoby uczestniczące w cyklu na bieżąco będą otrzymywały materiały edukacyjne, pomocnicze oraz informatory związane z poszczególnymi modułami projektu.
Po zakończeniu projektu osoby biorące udział w cyklu poproszone zostaną o wypełnienie specjalnej ankiety potrzebnej do utworzenia raportu końcowego Żywej Biblioteki Gdańsk 2010.

Szkolenie dla edukatorów - przygotowujące do oragnizacji oraz prowadzenia Żywe Biblioteki


Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Agencja Artystyczna Freakpointing zapraszają na szkolenie przygotowujące do organizacji oraz prowadzenia projektu antydyskryminacyjnego „Żywa Biblioteka Gdańsk 2010” pod hasłem
Nie oceniaj książki po okładce”.


Do kogo skierowane jest szkolenie ?

Szkolenie skierowane jest do: edukatorów (czyli osób zajmujących się edukacją formalną oraz nieformalną) w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych, szkołach, grupach wsparcia, świetlicach środowiskowych, do streetworkerów oraz osób pracujących w mediach.

Szkolenie obejmuje następujący program :

Cele:
 • Zapoznanie uczestników z Żywą Biblioteką jako metodą edukacji o prawach człowieka.
 • Nabycie umiejętności organizowania Żywej Biblioteki.
 • Wzrost świadomości uczestników na temat grup stykających się z dyskryminacją i wykluczeniem w Polsce.

Zagadnienia, które zostaną poruszone na szkoleniu:
 • Żywa Biblioteka jako metoda edukacji o prawach człowieka.
 • Historia i cele Żywej Biblioteki.
 • Różne odsłony Żywej Biblioteki (na festiwalu, w bibliotece, w szkole, on-line, w autobusie).
 • Wyzwania Żywej Biblioteki – prawa człowieka i problem dyskryminacji.
 • Żywa Biblioteka – jak to działa krok po kroku.
 • Dylematy Żywej Biblioteki – kontrowersje związane z projektem.
 • Doświadczenia Żywych Bibliotek w Polsce i w Europie.
Szkolenie obejmuje dwa dni zajęć od godziny 9.00 - 16.00 (sobota, 6 marca) oraz 9.00 -16.30 (niedziela, 7 marca).


Obecność wszystkich zakwalifikowanych osób jest obowiązkowa.

Wszystkie materiały oraz pomoce edukacyjne zostają zapewnione przez prowadzącą szkolenie trenerkę Dorotę Mołodyńską – Küntzel.

Dorota Mołodyńska-Küntzel o sobie:

Edukacją pozaformalną zajmuję się od kilku lat, początkowo jako koordynator projektów i trener w projektach międzynarodowych związanych z wykorzystaniem metod artystycznych, np. filmu i fotografii. Od niedawna jestem niezależnym trenerem - współpracuję z różnymi organizacjami w Polsce i Europie prowadząc szkolenia i warsztaty. W edukacji najbardziej interesują mnie zagadnienia związane z prawami człowieka, dialogiem międzykulturowym i poza-nie-formalnością edukacji. Jedną z moich ulubionych metod jest Żywa Biblioteka, z którą pierwszy raz zetknęłam się w 2006 i którą przywiozłam do Polski. Do tej pory zrealizowałam ten projekt, z ogromną przyjemnością i pasją, 3 razy i jestem w trakcie przygotowań do czwartej edycji. W 2009 roku w Budapeszcie odbyłam tygodniowe szkolenie dla organizatorów Żywych Bibliotek, organizowane przez Radę Europy. Cieszę się, że w Gdańsku będę mogła podzielić się swoim doświadczeniem, pasją i zainspirować się do następnych działań.


Zgłoszenia i Regulamin:

Formularze zgłoszeniowe ( załącznik nr 2 ) przyjmowane są do dnia 24 lutego 2010 roku. Informacje o zakwalifikowaniu się do szkolenia zostaną wysłane na adres mailowy osoby aplikującej, najpóźniej do dnia 26 lutego.

Pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniu mają osoby zamieszkujące lub pracujące w Gdańsku. Szkolenie przewidziane jest dla 20 osób.


Podpisane i wypełnione (tylko w wersji zeskanowanej) zgłoszenia prosimy wysyłać na adres :

zbgdansk@gmail.com

Ewentualne zmiany dotyczące szkolenia pojawiać się będą automatycznie na stronach:

www.nck.org.pl oraz www.zywabibliotekagdansk.blogspot.com


Wysłane zgłoszenie oznacza, że aplikant zapoznał się z regulaminem szkolenia i zgadza się na warunki w nim przedstawione. W przypadku rezygnacji z udziału uczestnik proszony jest o poinformowaniu o tym fakcie koordynatorów projektu lub organizatorów nie później niż do dnia 1 Marca 2010.

Regulamin szkolenia oraz aplikacja zgłoszeniowa do pobrania na stronach :

www.nck.org.pl oraz www.zywabibliotekagdansk.blogspot.com

niedziela, 7 lutego 2010

Jak stać się książką w Żywej Bibliotece Gdańsk 2010 ?


Jak stać się książką w Żywej Bibliotece Gdańsk 2010 ?

Rekrutacja.

Książki są najbardziej cenne w całym wydarzeniu a ich wyjątkowe osobowości oraz posiadane przez nich umiejętności stanowią esencję przedsięwzięcia. Dlatego dobór odpowiednich książek stanowi bardzo ważną część procesu powstawania Żywej Biblioteki.

Na czym polega rekrutacja ?1. Rozmowa indywidualna.
W ramach rekrutacji odbywają się dwa zebrania .Najpierw osoba zainteresowana zostaje zaproszona na indywidualne spotkanie podczas, którego zostaną ustalone najważniejsze kwestie dotyczące książki oraz przekazane zasady działania biblioteki, informacje dotyczące regulaminu oraz bezpieczeństwa. Spotkanie ma luźną formę,odbywa się w przyjaznej atmosferze i nie jest zobowiązujące do uczestnictwa w akcji. Przeprowadzający rozmowę będą starali się ustalić kilka kluczowych zagadnień dotyczących książki i jej funkcji w działaniu. Przede wszystkim książka musi odpowiedzieć na pytanie dlaczego zdecydowała się na udział w projekcie ? Prowadzący skupia się na wysłuchaniu opowieści danej osoby, starając się tym samym przeanalizować wszystkie plusy jej uczestnictwa w projekcie bądź też występujące minusy. Zdarza się,że książka może być „politycznie niepoprawna” lub wzbudzać szczególne kontrowersje. W takiej sytuacji prowadzący rozmowę zobowiązani są do szczegółowego omówienia z książką jej decyzji oraz ewentualnych wydarzeń jakie może za sobą pociągnąć jej uczestnictwo (nie jest to z pewnością nakłanianie książki do rezygnacji z udziału w akcji).
Podczas tego spotkania ustalane są również tak istotne kwestie jak spersonalizowane potrzeby danej książki ( np. w przypadku osób niepełnosprawnych, może to być problem z transportem lub zapewnienie szczególnych warunków socjalnych).Omówione są też sprawy związane z bezpieczeństwem oraz warunkami wypożyczania książki ( które mogą być ustalane indywidualne).2.Zebranie grupowe.

Na to spotkanie ( w terminie na tydzień przed samą akcją)zaproszone zostaną wszystkie książki, które wezmą udział w Żywej Bibliotece. Ustalane będą wtedy kwestie techniczne, czasowe oraz organizacyjne. Bardzo ważnym elementem spotkania będzie upewnienie się prowadzących co do indywidualnego samopoczucia każdej książki. Ponieważ udział w Żywej Bibliotece jest dobrowolny i działa na zasadzie wolontariatu, każda książka ma prawo do wycofania swojego uczestnictwa z akcji*. Książka może dokonać tego w dowolnym terminie i nie ma obowiązku podawania przyczyn swojej decyzji. Organizatorzy i trenerzy Żywej Biblioteki nie mają prawa do nakłaniania książek co do pozostania w projekcie ani oczekiwania tłumaczeń ze strony książek. Dlatego podczas spotkania prowadzący będą starali się ocenić postawy książek,rozwiać ich ewentualne wątpliwości oraz udzielić informacji na wszystkie pytania jakie wiążą się z projektem.
 • wycofanie uczestnictwa jako książka z Żywej Biblioteki.
Osoby, które podjęły decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Żywa Biblioteka Gdańsk 2010, proszone są o poinformowanie koordynatorów i organizatorów niezwłocznie o zmianie swojej decyzji. Umożliwi to szybkie zastąpienie brakującej książki, egzemplarzem zastępczym.Jaka książka staje się bestsellerem ?


Jaka książka staje się bestsellerem ?

Pytania co do popularności wypożyczanych książek zadawane są nie tylko
przez dziennikarzy, same książki i ich wypożyczający również często zastanawiają się nad tym co wpływa na popularność danego egzemplarza. Bestsellerem staje się książka przeczytana przez największą ilość osób według sondażu. Na wysoką frekwencję wpływ ma kilka czynników : problem danej społeczności z konkretną grupą dyskryminowaną, specyfika uprzedzeń dla danej grupy i miejsca, w którym organizowana jest biblioteka oraz osobiste podejście wypożyczających do ich stereotypów.

Czy każdy może być dobrą książką ?


Czy każdy może być dobrą książką ?

Bycie książką opiera się na wolontariacie. Książki nie otrzymują żadnych finansowych korzyści z tytułu uczestnictwa w projekcie a wypożyczający nie płacą za ich wypożyczenie.
Czasem kwestia uczestnictwa w przedsięwzięciu może wydawać się nieopłacalna dla książki, a zatem istotne jest by osoba mająca w zamyśle bycie książką rozumiała cel wolontariatu.
Książka powinna zdawać sobie sprawę ze wszystkich aspektów uczestnictwa w akcji,tych pozytywnych jak i tych niewygodnych mogących wynikać czasem np. z niespodziewanego przebiegu rozmowy z wypożyczającym.

Kto może być książką?


Kto może być książką?

Książką może być każdy, kto w swym otwarciu na odmienność rozumie problemy grupy, której jest przedstawicielem pozostając autentycznym i wiarygodnym egzemplarzem wobec swoich wypożyczających. Ważne by książka potrafiła sobie radzić w sytuacjach niewygodnych, kłopotliwych i drażliwych. Pytania zadawane przez wypożyczających mogą zaskakiwać niekiedy stawiać książkę w niełatwej sytuacji. Dlatego ważne jest aby książka posiadała odpowiednie umiejętności radzenia sobie w takich wypadkach, pozostając przy tym w zgodzie z ideą projektu i przyświecającym mu celom.

Głównym zajęciem książki jest przeprowadzenie szczerej i otwartej rozmowy z wypożyczającym. Jej rola polega zatem na pomocy w przełamywaniu stereotypów i uprzedzeń względem reprezentującej przez książkę grupy. Rozmowa wymaga od dwóch stron szczególnej wrażliwości, zrozumienia oraz wzajemnego poszanowania wobec reprezentowanych poglądów i postaw. Książka to przede wszystkim odważna osoba,która decyduje się na podjęcie walki z dotyczącymi ją uprzedzeniami poprzez rozpoczęcie dialogu z drugim człowiekiem.